Sesje i procesy coachingowe

Oferta dla biznesu

Oferta dla biznesu

Oferta dla biznesu


Skontaktuj się z nami:

Katarzyna Brzezińska Katarzyna Brzezińska
Joanna Tomala Joanna Tomala
Efektywne wykorzystanie czasu pracy Nowe pomysły biznesowe Wzrost trafnych decyzji biznesowych Branie osobistej odpowiedzialności za błędne decyzje przez członków zespołów Efektywniejsza praca zespołowa i współpraca między zespołami Lepsza komunikacja i współpraca z osobami odmiennymi osobowościowo i kulturowo

Oferta dla biznesu

SESJE I PROCESY COACHINGOWE DLA FIRM I ORGANIZACJI

 

EXECUTIVE COACHING

Indywidualny proces coachingowy wspierający rozwój kadry managerskiej oraz osób stojących na najwyższym poziomie w hierarchii organizacji (m.in. członków zarządu, prezesów, dyrektorów zarządzających). Ten rodzaj coachingu ma na celu zwiększenie zdolności pracowników kadr najwyższego szczebla w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Jest realizowany w ramach pracy indywidualnej i opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Coach podąża za aktualnymi potrzebami klienta, stopniowo poszerzając jego pole samoświadomości, pomaga w znalezieniu rozwiązań i wypracowaniu bardziej efektywnych sposobów działania w takich obszarach jak przywództwo, tworzenie strategii czy zarządzanie zespołem.

 

LEADERSHIP COACHING

Koncentruje się na pracy z kadrą zarządzającą średniego szczebla organizacji w zakresie rozwoju potencjału lidera. Podczas indywidualnych sesji klient poznaje i wzmacnia swoje umiejętności przywódcze, pracy w zarządzaniu zespołem, delegowaniu zadań, monitorowaniu i udzielaniu informacji zwrotnych pracownikom.

 

BUSINESS COACHING

Proces coachingowy prowadzący do wzmocnienia kluczowych umiejętności klienta niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu, zarzadzania zasobami ludzkimi i potencjałem firmy. Jest skierowany do pracowników na stanowiskach kierowniczych, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw lub do osób planujących nowe przedsięwzięcia biznesowe.

 

COACHING AT THE JOB

Polega na wspieraniu klienta w jego drodze zawodowej i środowisku pracy. Zajmuje się problemami adaptacji do obowiązków i miejsca pracy, motywowaniem i pomocą w rozwijaniu umiejętności potrzebnych na danym stanowisku. Coach może również pracować z klientem w obszarach takich jak wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie umiejętności społecznych czy komunikacja interpersonalna.

 

TEAM COACHING

Jest nowoczesną, efektywną metodą podnoszącą poziom współpracy w zespołach. Wprowadza nową jakość w pracę zespołu m. in. poprzez zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu zamiast na celach indywidualnych, podniesienie jakości komunikacji, oraz wypracowanie nowych sposobów efektywnego działania. Team coaching jest skuteczny w przypadku: 

• nowych, ważnych zadań stojących przed zespołem, 

• chęci zwiększenia skuteczności, lub podniesienia wyników zespołu, 

• jeżeli w zespole pojawiły się konflikty, trudności w komunikacji lub spadek motywacji do pracy. 

Proces coachingowy składa się z analizy stanu i potrzeb zespołu oraz kilku sesji warsztatowych. Pełny proces team coachingu trwa około 6-8 miesięcy i z uwagi na złożoność procesu prowadzony jest on przez dwóch coachów. Pozytywny efekt wzmocnienia zespołu, jaki daje coaching zespołowy jest efektem długotrwałym. 

 

Team coaching jest przeznaczony dla: 

• zespołów zarządzających, w których każdy z managerów bardziej identyfikuje się z celami pionu, którym zarządza niż nadrzędnym celem organizacji, 

• zespołów funkcjonalnych takich jak działy, komórki organizacyjne, 

• zespołów projektowych 

• na styku pomiędzy komórkami organizacyjnymi, tam gdzie usprawnienie współpracy jest niezbędne z uwagi na właściwą realizację celów organizacji.

CO ZYSKASZ NA WSPÓŁPRACY Z NAMI:

 

Efektywne wykorzystanie czasu pracy

Nowe pomysły biznesowe

Wzrost trafnych decyzji biznesowych

Branie osobistej odpowiedzialności za błędne decyzje przez członków zespołów

Efektywniejsza praca zespołowa i współpraca między zespołami

Lepsza komunikacja i współpraca z osobami odmiennymi osobowościowo i kulturowo

 

Zapraszamy